I. CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP

1. Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert thực hiện chứng nhận lĩnh vực thức ăn thủy sản: 

- Thức ăn thủy sản. Phần 1: Thức ăn hỗn hợp. Ký hiệu: QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT.

- Thức ăn thủy sản. Phần 2: Thức ăn bổ sung. Ký hiệu: QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT.

- Thức ăn thủy sản. Phần 3: Thức ăn tươi, sống. Ký hiệu: QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT. 

(Quyết định số 695/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 25/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản có hiệu lực đến hết ngày 24/11/2024). 

2. Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert thực hiện chứng nhận nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản (QCVN 01-190:2020/BNNPTNT) và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (QCVN 02-31-01:2019/BNNPTNT; QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT. (Quyết định số 381/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 29/7/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản có hiệu lực đến hết ngày 28/7/2025). 

3. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là Tổ chức chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi. (Quyết định số 466/QĐ-CN-TACN ngày 13/12/2022 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi có hiệu lực đến hết ngày 13/9/2027).

4. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là Tổ chức chứng nhận VietGAHP lĩnh vực chăn nuôi. Phạm vi chứng nhận gồm: 

- VietGAHP cho lợn, gà, vịt - ngan, bò thịt, bò sữa, dê thịt, dê sữa và ong ban hành tại Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN ngày 10/11/2015 của Bộ NN&PTNT.

- VietGAHP cho lợn, gà ban hành tại Quyết định số 2509/QĐ-BNN-CN ngày 22/6/2016 của Bộ NN&PTNT.

Mã số chỉ định: VietGAHP-CN-22-04 (Quyết định chỉ định số 498/QĐ-CN-MTCN của Cục trưởng Cục Chăn nuôi có hiệu lực từ ngày 30/12/2022 đến ngày 30/12/2027).

5. Cục Thú y – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert thực hiện việc chứng nhận sản phẩm thuốc thú y phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y - Yêu cầu chung, ký hiệu QCVN: 01 - 187: 2018/BNNPTNT (Quyết định số: 109/QĐ-TY-KH ngày 16/4/2024 của Cục trưởng Cục Thú y có hiệu lực đến hết ngày 16/4/2029).

6. Cục Bảo vệ thực vật – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thực hiện việc chứng nhận sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với quy định tại QCVN 01-189:2019/BNNPTNT về chất lượng phân bón và QCVN 188:2018/BNNPTNT về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật, chứng nhận phân bón phương thức 5, 7; Chứng nhận thuốc bảo vệ thực vật phương thức 5. (Quyết định số 65/QĐ-BVTV ngày 09/01/2023 của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật có hiệu lực đến hết ngày 13/09/2027);

II. CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

1. Cục Bảo vệ Thực Vật – Bộ NN&PTNT ủy quyền VinaCert thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu (Quyết định số 24/QĐ-BVTV-KH ngày 05/01/2024 của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật có hiệu lực từ ngày 11/01/2024 đến hết ngày 10/01/2025). 

2. Cục Bảo vệ Thực Vật – Bộ NN&PTNT ủy quyền VinaCert thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu (Quyết định số 2365/QĐ-BVTV-KH ngày 15/9/2023 của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật có hiệu lực từ ngày 15/9/2023 đến hết ngày 15/9/2024).

III. THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA

1. Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chỉ định Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội thực hiện việc thử nghiệm lĩnh vực thức ăn thủy sản phục vụ quản lý nhà nước. (Quyết định số 265/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 05/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản có hiệu lực đến hết ngày 04/5/2025)

2. Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chỉ định Phòng thử nghiệm VinaCert tại Hà Nội thực hiện việc thử nghiệm lĩnh vực thức ăn thủy sản phục vụ quản lý nhà nước. (Quyết định số 364/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 17/7/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản có hiệu lực đến hết ngày 16/7/2025)

3. Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chỉ định Phòng thử nghiệm VinaCert tại TP. Hồ Chí Minh thực hiện việc thử nghiệm lĩnh vực thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi thủy sản (đối với các phép thử tại phụ lục kèm theo) phục vụ quản lý nhà nước. (Quyết định số 557/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 19/10/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản có hiệu lực đến hết ngày 18/10/2025).

4. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định chỉ định Phòng thử nghiệm 3 của VinaCert tại TP. Hồ Chí Minh thực hiện thử nghiệm thức ăn chăn nuôi, nước dùng trong chăn nuôi. Danh mục phương pháp thử nghiệm được chỉ định tại Phụ lục kèm theo. (Quyết định Số 72/QĐ-CN-TACN ngày 14/4/2022 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi có hiệu lực đến ngày 08/3/2027). 

5. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định Phòng thử nghiệm 1 của VinaCert tại Hà Nội thực hiện thử nghiệm thức ăn chăn nuôi, nước dùng trong chăn nuôi. Danh mục phương pháp thử nghiệm được chỉ định tại Phụ lục kèm theo. (Quyết định số 73/QĐ-CN-TACN ngày 14/4/2022 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi có hiệu lực đến hết ngày 08/3/2027).

6. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định Phòng thử nghiệm 1 của VinaCert tại Hà Nội là Phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước. Danh mục các phép thử chỉ định bổ sung tại Phụ lục đính kèm. (Quyết định số 334/QĐ-CN-TACN ngày 06/9/2023 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi có hiệu lực đến hết ngày 07/3/2027).

7. Cục Bảo vệ Thực Vật – Bộ NN&PTNT chỉ định tổ chức thực hiện thử nghiệm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đối với Phòng thử nghiệm 1 của VinaCert tại Hà Nội (Danh mục các phương pháp thử được chỉ định chi tiết tại phụ lục ban hành kèm theo). (Quyết định số 833/QĐ-BVTV-KH ngày 01/4/2022 của Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật có hiệu lực đến hết ngày 08/3/2027).

8. Cục Bảo vệ Thực Vật – Bộ NN&PTNT chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đối với Trung tâm Phân tích và Giám định chất lượng hàng hóa (VAIQ). Danh mục các phương pháp thử được chỉ định chi tiết tại phụ lục ban hành kèm theo. (Quyết định số 1171/QĐ-BVTV-KH ngày 05/5/2023 của Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật, có hiệu lực đến hết ngày 08/3/2027).

9. Cục Thú y – Bộ NN&PTNT chỉ định lại phạm vi thử nghiệm của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert, thực hiện thử nghiệm thuốc thú y với 16 phép thử lĩnh vực hóa học và 10 phép thử lĩnh vực sinh học tại phụ lục ban hành kèm theo. (Quyết định số 160/QĐ-TY-KH ngày 17/5/2024 của Cục trưởng Cục Thý y, có hiệu lực đến hết ngày 17/5/2029).

10. Cục An toàn Thực phẩm – Bộ Y tế chỉ định VinaCert thực hiện kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Mã số: 35/2021/BYT-KNTP (Quyết định số 298/QĐ-ATTP ngày 31/8/2021 của Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm có hiệu lực kể từ ngày 31/8/2021 đến hết 31/8/2024). 

11. Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản – Bộ NN&PTNT chỉ định Trung tâm Phân tích và Giám định chất lượng hàng hóa VinaCert thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước. Mã số cơ sở kiểm nghiệm: 034/2022/BNN-KNTP (Quyết định số 22/QĐ-QLCL ngày 19/1/2022 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản có hiệu lực đến hết 18/1/2025). 

12. Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản – Bộ NN&PTNT bổ sung phạm vi chỉ định đối với cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước (Trung tâm Phân tích và Giám định chất lượng hàng hóa VinaCert). Mã số cơ sở kiểm nghiệm034/2022/BNN-KNTP. Danh mục phép thử bổ sung tại phụ lục kèm theo Quyết định số 57/QĐ-QLCL ngày 12/3/2024 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.  có hiệu lực đến hết 19/1/2025).

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/11/2022 " cấp lần 5"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 33
Tổng truy cập: 10731051