I. LĨNH VỰC CHỨNG NHẬN

1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận VinaCert "Đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực hệ thống quản lý theo theo TCVN ISO 9001/ ISO 9001, TCVN ISO 22000/ ISO 22000 và sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn". Số đăng ký 44/CN-TĐC (Giấy chứng nhận số 176/TĐC-HCHQ)

2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận VinaCert đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn. Số đăng ký 44/CN-TĐC (Giấy chứng nhận số 1588/TĐC-HCHQ). Giấy chứng nhận cấp lần 4. Hiệu lực đến ngày 27/12/2022.

3. Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận VietGAP trong nuôi trồng thủy sản, mã số chỉ định: VietGAP-TS-13-08 (Quyết định số 759/QĐ-TCTS-NTTS);

4. Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chứng nhận VinaCert đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn lĩnh vực thức ăn thủy sản. Số đăng ký: CN 20-19 BNN (Giấy chứng nhận số 2460/GCN-TCTS-KHCN&HTQT).

5. Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert thực hiện chứng nhận lĩnh vực thức ăn thủy sản: - Thức ăn thủy sản. Phần 1: Thức ăn hỗn hợp. Ký hiệu: QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT. - Thức ăn thủy sản. Phần 2: Thức ăn bổ sung. Ký hiệu: QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT. - Thức ăn thủy sản. Phần 3: Thức ăn tươi, sống. Ký hiệu: QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT. (Quyết định số 695/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT).

6. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi, mã số chỉ định: 01-0010-BNN .(Quyết định số 450/QĐ-CN-TĂCN);

7. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi xuất khẩu, nhập khẩu. Thời hạn hiệu lực của quyết định là 03 năm kể từ ngày 04/5/2019 (Quyết định số 149/QĐ-CN-TĂCN);

8. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận VietGAP chăn nuôi, mã số chỉ định: VietGAP-CN-12-01 (Quyết định 961/QĐ-CN-GSN);

9. Cục Thú y – Bộ NN&PTNT chứng nhận VinaCert đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với sản phẩm thuốc thú y phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y - Yêu cầu chung, ký hiệu QCVN: 01 - 187: 2018/BNNPTNT. Số đăng ký: CN 20-19 BNN (Giấy chứng nhận số: 31/GCN-TY-KH)

10. Cục Thú y – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert thực hiện việc chứng nhận sản phẩm thuốc thú y phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y - Yêu cầu chung, ký hiệu QCVN: 01 - 187: 2018/BNNPTNT (Quyết định số: 164/QĐ-TY-KH).

11. Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế chỉ định Viện ATTP (FSI) thuộc VinaCert là tổ chức Chứng nhận hợp quy thực phẩm. (Quyết định số 353/QĐ-ATTP);

12. Cục Bảo vệ thực vật – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận hợp quy thuốc bảo vệ thực vật. Mã số: 01-0010-BNN (Quyết định số 219/QĐ-BVTV);

13. Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT ủy quyền VinaCert thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu. (Quyết định số 739/QĐ-BVTV-KH).

14. Cục Bảo vệ Thực Vật – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón. Mã số: 01-0010-BNN (Quyết định số 1119/QĐ-BVTV-KH);

15. Cục Bảo vệ Thực Vật – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật nhập khẩu thuộc diện phải kiểm dịch thực vật. (Quyết định số 1620/QĐ-BVTV-KH).

II. LĨNH VỰC THỬ NGHIỆM

1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đa ngành lĩnh vực Hóa học, Sinh học, Dược đối với Phòng thử nghiệm 1 tại Hà Nội. Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 3488/TĐC-HCHQ);

2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp Giấy chứng nhận các Trung tâm phân tích thử nghiệm của VinaCert đã đăng ký hoạt động thử nghiệm tổng hợp đa ngành lĩnh vực Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa). Số đăng ký: 16/TN-TĐC/L2 (Giấy chứng nhận số 1228/TĐC-HCHQ);

3. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học đối với Phòng thử nghiệm 1 tại Hà Nội và Phòng thử nghiệm 2 tại Tp. Hồ Chí Minh. Số đăng ký: 16/TN-TĐC/L3 (Giấy chứng nhận số 2237/TĐC-HCHQ);

4. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận Phòng thử nghiệm 1 tại Hà Nội đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa). Số đăng ký: 16/TN-TĐC/L4 (Giấy chứng nhận số: 2821/TĐC-HCHQ)

5. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận Phòng thử nghiệm 1 tại Hà Nội đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học, Dược (đối với các sản phẩm hàng hóa). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số: 275/TĐC-HCHQ)

6. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận Phòng thử nghiệm 1 tại Hà Nội đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học (đối với các sản phẩm hàng hóa). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số: 563/TĐC-HCHQ)

7. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận (lần 7) Trung tâm phân tích và Giám định chất lượng hàng hóa (VAIQ) của VinaCert tại Cần Thơ đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số: 673/TĐC-HCHQ).

8. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận (lần 8) Phòng thử nghiệm 3 tại Tp. Hồ Chí Minh đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số: 676/TĐC-HCHQ).

9. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận (lần 9) Phòng thử nghiệm 1 của VinaCert tại Hà Nội và Trung tâm phân tích và Giám định chất lượng hàng hóa (VAIQ) của VinaCert tại Cần Thơ đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số: 1406/TĐC-HCHQ). 

10. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận (lần 10) Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Tp. Hồ Chí Minh đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số: 1787/TĐC-HCHQ).

11. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận (lần 11) Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số: 2305/TĐC-HCHQ).

12. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận (lần 12) Trung tâm VAIQ của VinaCert tại Cần Thơ đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số: 2781/TĐC-HCHQ).

13. Tổng cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực thức ăn thủy sản. Số đăng ký TN 12 -17 BNN (Giấy chứng nhận số 456/GCN-TCTS-KHCN&HTQT).

14. Tổng cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chứng nhận Trung tâm Phân tích và Giám định Chất lượng hàng hóa VinaCert tại Cần Thơ (VAIQ) đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực thức ăn thủy sản. Số đăng ký TN 18 -18 BNN (Giấy chứng nhận số 503/GCN-TCTS-KHCN&HTQT).

15. Tổng cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Tp. Hồ Chí Minh đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực thức ăn thủy sản. Số đăng ký TN 19 -18 BNN (Giấy chứng nhận số 504/GCN-TCTS-KHCN&HTQT).

16. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định Phòng thử nghiệm VinaCert là Phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi, mã số chỉ định: LAS-NN 01 (Quyết định số 744/QĐ-CN-TĂCN); 

17. Cục Chăn nuôi - BNN&PTNT bổ sung phạm vi chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi đối với Phòng thử nghiệm 1 của VinaCert (Quyết định số 295/QĐ-CN-TĂCN).

18. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định Phòng thử nghiệm 2 của VinaCert là Phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi gia súc và gia cầm, mã số chỉ định: LAS-NN 92 (Quyết định số 425/QĐ-CN-TĂCN);

19. Cục Chăn nuôi - BNN&PTNT chỉ định Phòng thử nghiệm 2 thuộc VinaCert là Phòng thử nghiệm thực hiện phương pháp xác định chất Cysteamine trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm (Quyết định số 217/QĐ-CN-TĂCN).

20. Cục Chăn nuôi – BNN&PTNT chỉ định Phòng thử nghiệm 3 thuộc VinaCert là Phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm phục vụ quản lý nhà nước, mã số chỉ định: LAS-NN 47 (Quyết định số 762/QĐ-CN-TĂCN).

21. Cục Thú Y – Bộ NN&PTNT chỉ định Trung tâm phân tích và giám định chất lượng hàng hóa (VAIQ) của VinaCert tại Cần Thơ là Phòng thử nghiệm ngành NN&PTNT trong lĩnh vực chuẩn đoán, xét nghiệm bệnh thủy sản. Mã số Phòng thử nghiệm: LAS – NN 92 (QĐ số 345/QĐ-TY-KH).

22. Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT chỉ định Phòng thử nghiệm 1 tại Hà Nội thuộc VinaCert là Phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực phân bón. Mã số chỉ định: LAS - NN 01 (Quyết định số 799/QĐ-BVTV-KH)

23. Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT thay đổi phạm vi chỉ định lĩnh vực thử nghiệm đối với Phòng thử nghiệm 1 của VinaCert tại Hà Nội. (Thay đổi số hiệu phương pháp thử và thu hẹp phạm vi chỉ định lĩnh vực phân bón đối với Phòng thử nghiệm 1. Lý do thu hẹp phạm vi: Các phương pháp thử đã hủy bỏ theo Quyết định số 4153/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ KH&CN). (Quyết định số 1817/QĐ-BVTV-KH);

24. Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT điều chỉnh số hiệu phương pháp thử đối với chỉ tiêu định lượng vi khuẩn Salmonella ssp. Trong phân bón của Phòng thử nghiệm 1 Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert (Quyết định số 2923/QĐ-BVTV-KH).

25. Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định lĩnh vực thử nghiệm phân bón đối với Phòng thử nghiệm 1 tại Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert (Quyết định số 512/QĐ-BVTV-KH). 

26. Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT chỉ định tạm thời Phòng thử nghiệm 1 tại Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert thực hiện phương pháp xác định hàm lượng silic hữu hiệu trong các loại phân bón (Quyết định số 1387/QĐ-BVTV-KH).

27. Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT chỉ định tổ chức thử nghiệm chất lượng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón đối với Trung tâm Phân tích và Giám định chất lượng hàng hóa VinaCert (VAIQ) thuộc Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert . (Quyết định số 2179/QĐ-BVTV-KH).

28. Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế chỉ định Phòng thử nghiệm 1 của VinaCert là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Mã số Cơ sở kiểm nghiệm: 35/2018/BYT-KNTP (Quyết định số 338/QĐ-ATTP).

29. Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phòng thí nghiệm” (GMP) cho Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định VinaCert. (Địa chỉ Phòng thử nghiệm: Tầng 3, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). (Quyết định số 458/QĐ-QLD).

30. Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert đủ điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ kinh doanh dược: Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc. (Quyết định 4933/QĐ-BYT)

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/05/2016 " cấp lần 4"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 64
Tổng truy cập: 5847829