I. CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP

1. Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận VietGAP trong nuôi trồng thủy sản, mã số chỉ định: VietGAP-TS-13-08 (Quyết định số 759/QĐ-TCTS-NTTS ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Tổng cục thủy sản);

2. Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert thực hiện chứng nhận lĩnh vực thức ăn thủy sản: - Thức ăn thủy sản. Phần 1: Thức ăn hỗn hợp. Ký hiệu: QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT. - Thức ăn thủy sản. Phần 2: Thức ăn bổ sung. Ký hiệu: QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT. - Thức ăn thủy sản. Phần 3: Thức ăn tươi, sống. Ký hiệu: QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT. (Quyết định số 695/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Tổng cục thủy sản). 

3. Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert thực hiện chứng nhận nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản (QCVN 01-190:2020/BNNPTNT) và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (QCVN 02-31-01:2019/BNNPTNT; QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT. (Quyết định số 381/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Tổng cục thủy sản). 

4. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là Tổ chức chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi. Mã số chỉ định: 01-0010-BNN (Quyết định số 88/QĐ-CN-TACN ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Cục Chăn nuôi).

5. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi theo QCVN 01-190:2020/BNNPTNT. (Quyết định số 129/QĐ-CN-TACN  ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Cục Chăn nuôi).

6. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận VietGAP chăn nuôi, mã số chỉ định: VietGAP-CN-12-01 (Quyết định 961/QĐ-CN-GSN ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Cục Chăn nuôi);

7. Cục Thú y – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert thực hiện việc chứng nhận sản phẩm thuốc thú y phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y - Yêu cầu chung, ký hiệu QCVN: 01 - 187: 2018/BNNPTNT (Quyết định số: 164/QĐ-TY-KH ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Cục Thú y).

8. Cục Bảo vệ thực vật – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận hợp quy thuốc bảo vệ thực vật. Mã số: 01-0010-BNN (Quyết định số 219/QĐ-BVTV ngày 16 tháng 2 năm 2017 của Cục Bảo vệ thực vật);

9. Cục Bảo vệ thực vật – Bộ NN&PTNT thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định lĩnh vực chứng nhận hợp quy đối với Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert . (Quyết định số 472/QĐ-BVTV ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Cục Bảo vệ thực vật);

10. Cục Bảo vệ Thực Vật – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón. Mã số: 01-0010-BNN (Quyết định số 1119/QĐ-BVTV-KH ngày 03 tháng 5 năm 2018 của Cục Bảo vệ thực vật);

11. Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế chỉ định VinaCert là Tổ chức chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. (Quyết định số 363/QĐ-ATTP ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Cục An toàn thực phẩm có hiệu lực từ ngày 25/6/2020 đến ngày 25/6/2023).

II. KIỂM TRA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

1. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi xuất khẩu, nhập khẩu. (Quyết định số 149/QĐ-CN-TĂCN ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Cục Chăn nuôi);

2. Cục Bảo vệ Thực Vật – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật nhập khẩu thuộc diện phải kiểm dịch thực vật. (Quyết định số 1620/QĐ-BVTV-KH ngày 26 tháng 6 năm 2019 Cục Bảo vệ thực vật).

3. Cục Bảo vệ Thực Vật – Bộ NN&PTNT ủy quyền VinaCert thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu (Quyết định số 565/QĐ-BVTV-KH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Cục Bảo vệ thực vật).

III. THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA

1. Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chỉ định Phòng thử nghiệm VinaCert tại Hà Nội thực hiện việc thử nghiệm lĩnh vực thức ăn thủy sản phục vụ quản lý nhà nước. (Quyết định số 265/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Tổng cục thủy sản)

2. Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chỉ định Phòng thử nghiệm VinaCert tại Hà Nội thực hiện việc thử nghiệm lĩnh vực thức ăn thủy sản phục vụ quản lý nhà nước. (Quyết định số 3645/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Tổng cục thủy sản)

3. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định Phòng thử nghiệm 1 của VinaCert tại hà Nội là Phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi, mã số chỉ định: LAS-NN 01 (Quyết định số 744/QĐ-CN-TĂCN ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Cục Chăn nuôi).

4. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định Phòng thử nghiệm 1 của VinaCert tại hà Nội thực hiện thử nghiệm trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi. (Quyết định số 183/QĐ-CN-TĂCN ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Cục Chăn nuôi).

5. Cục Chăn nuôi - BNN&PTNT bổ sung phạm vi chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi đối với Phòng thử nghiệm 1 của VinaCert (Quyết định số 295/QĐ-CN-TĂCN ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Cục Chăn nuôi).

6. Cục Chăn nuôi – BNN&PTNT chỉ định Phòng thử nghiệm 3 thuộc VinaCert là Phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm phục vụ quản lý nhà nước, mã số chỉ định: LAS-NN 47 (Quyết định số 214/QĐ-CN-TĂCN  ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Cục Chăn nuôi).

7. Cục Thú Y – Bộ NN&PTNT chỉ định Trung tâm phân tích và giám định chất lượng hàng hóa (VAIQ) của VinaCert tại Cần Thơ là Phòng thử nghiệm ngành NN&PTNT trong lĩnh vực chẩn đoán, xét nghiệm bệnh thủy sản. Mã số Phòng thử nghiệm: LAS – NN 92 (QĐ số 345/QĐ-TY-KH ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Cục Thú y).

8. Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón đối với Phòng thử nghiệm 1 tại Hà Nội thuộc Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert trong lĩnh vực phân bón. Mã số chỉ định: LAS - NN 01 (Quyết định số 701/QĐ-BVTV-KH ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Cục Bảo vệ thực vật).

9. Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT chỉ định tạm thời Phòng thử nghiệm 1 tại Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert thực hiện phương pháp xác định hàm lượng silic hữu hiệu trong các loại phân bón (Quyết định số 1387/QĐ-BVTV-KH ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Cục Bảo vệ thực vật).

10. Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón đối với trung tâm VAIQ trong lĩnh vực phân bón (Quyết định số 710/QĐ-BVTV-KH ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Cục Bảo vệ thực vật).

11. Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế chỉ định Phòng thử nghiệm 1 của VinaCert là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Mã số Cơ sở kiểm nghiệm: 35/2018/BYT-KNTP (Quyết định số 338/QĐ-ATTP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Cục An toàn thực phẩm).

12. Cục Thú y – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert thực hiện việc thử nghiệm thuốc thú y, nguyên liệu thuốc thú y (Quyết định số 759/QĐ-TY-KH ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Cục Thú y).

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/05/2016 " cấp lần 4"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 46
Tổng truy cập: 7413033