I. LĨNH VỰC CHỨNG NHẬN

1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp Giấy chứng nhận VinaCert "Đã đăng ký hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý theo theo TCVN ISO 9001/ ISO 9001, TCVN ISO 22000/ ISO 22000 và sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn". Số đăng ký 44/CN-TĐC (Giấy chứng nhận số 3542/TĐC-HCHQ)

2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp Giấy chứng nhận VinaCert "Đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực hệ thống quản lý theo HACCP/TCVN 5603 và sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn". Số đăng ký: 44/CN-TĐC (Giấy chứng nhận số: 2540/TĐC-HCHQ)

3. Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận hợp quy:

- Cơ sở sản xuất thức ăn công nghiệp thuỷ sản – điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường theo QCVN 02-14:2009/BNNPTNT

- CSSX giống thuỷ sản – điều kiện an toàn thực phẩm, an toàn sinh học và môi trường theo QCVN 02-15:2009/BNNPTNT

- CSSX, kinh doanh thuỷ sản giống –điều kiện vệ sinh thú y theo QCVN 01 - 81:2011/BNNPTNT

Mã số chỉ định: 01-0010-BNN (Quyết định số 94/QĐ-TCTS-KHCN&HTQL).

4. Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận VietGAP thủy sản, mã số chỉ định: VietGAP-TS-13-08 (Quyết định số 760/QĐ-TCTS-NTTS);

5. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là Tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm xuất khẩu, nhập khẩu. Thời hạn hiệu lực của Quyết định là 2 năm kể từ ngày 5/5/2017 (Quyết định số: 492/QĐ-CN-TĂCN);

6. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi, mã số chỉ định: 01-0010-BNN .(Quyết định số 450/QĐ-CN-TĂCN);

7. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận VietGAP chăn nuôi, mã số chỉ định: VietGAP-CN-12-01 (Quyết định 961/QĐ-CN-GSN);

8. Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế chỉ định Viện ATTP (FSI) thuộc VinaCert là tổ chức Chứng nhận hợp quy thực phẩm. (Quyết định số 353/QĐ-ATTP);

9. Cục Bảo vệ thực vật – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận hợp quy thuốc bảo vệ thực vật. Mã số: 01-0010-BNN (Quyết định số 219/QĐ-BVTV);

10. Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT ủy quyền VinaCert thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu. (Quyết định số 835/QĐ-BVTV-KH).

11. Cục Bảo vệ Thực Vật – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón. Mã số: 01-0010-BNN (Quyết định số 1119/QĐ-BVTV-KH);

II. LĨNH VỰC THỬ NGHIỆM

1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đa ngành lĩnh vực Hóa học, Sinh học, Dược đối với Phòng thử nghiệm 1 tại Hà Nội. Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 3488/TĐC-HCHQ);

2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp Giấy chứng nhận các Trung tâm phân tích thử nghiệm của VinaCert đã đăng ký hoạt động thử nghiệm tổng hợp đa ngành lĩnh vực Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa). Số đăng ký: 16/TN-TĐC/L2 (Giấy chứng nhận số 1228/TĐC-HCHQ);

3. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học đối với Phòng thử nghiệm 1 tại Hà Nội và Phòng thử nghiệm 2 tại Tp. Hồ Chí Minh. Số đăng ký: 16/TN-TĐC/L3 (Giấy chứng nhận số 2237/TĐC-HCHQ);

4. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận Phòng thử nghiệm 1 tại Hà Nội đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa). Số đăng ký: 16/TN-TĐC/L4 (Giấy chứng nhận số: 2821/TĐC-HCHQ)

5. Tổng cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực thức ăn thủy sản. Số đăng ký TN 12 -17 BNN (Giấy chứng nhận số 456/GCN-TCTS-KHCN&HTQT).

6. Tổng cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chứng nhận Trung tâm Phân tích và Giám định Chất lượng hàng hóa VinaCert tại Cần Thơ (VAIQ) đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực thức ăn thủy sản. Số đăng ký TN 18 -18 BNN (Giấy chứng nhận số 503/GCN-TCTS-KHCN&HTQT).

7. Tổng cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Tp. Hồ Chí Minh đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực thức ăn thủy sản. Số đăng ký TN 19 -18 BNN (Giấy chứng nhận số 504/GCN-TCTS-KHCN&HTQT).

8. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định Phòng thử nghiệm VinaCert là Phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi, mã số chỉ định: LAS-NN 01 (Quyết định số 744/QĐ-CN-TĂCN);

9. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định Phòng thử nghiệm 2 của VinaCert là Phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi gia súc và gia cầm, mã số chỉ định: LAS-NN 92 (Quyết định số 425/QĐ-CN-TĂCN);

10. Cục Chăn nuôi - BNN&PTNT chỉ định Phòng thử nghiệm 2 thuộc VinaCert là Phòng thử nghiệm thực hiện phương pháp xác định chất Cysteamine trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm (Quyết định số 217/QĐ-CN-TĂCN).

11. Cục Chăn nuôi – BNN&PTNT chỉ định Phòng thử nghiệm 3 thuộc VinaCert là Phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm phục vụ quản lý nhà nước, mã số chỉ định: LAS-NN 47 (Quyết định số 762/QĐ-CN-TĂCN).

12. Cục Thú Y – Bộ NN&PTNT chỉ định Trung tâm phân tích và giám định chất lượng hàng hóa (VAIQ) của VinaCert tại Cần Thơ là Phòng thử nghiệm ngành NN&PTNT trong lĩnh vực chuẩn đoán, xét nghiệm bệnh thủy sản. Mã số Phòng thử nghiệm: LAS – NN 92 (QĐ số 345/QĐ-TY-KH).

13. Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT chỉ định Phòng thử nghiệm 1 tại Hà Nội thuộc VinaCert là Phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực phân bón. Mã số chỉ định: LAS - NN 01 (Quyết định số 799/QĐ-BVTV-KH)

14. Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT điều chỉnh mở rộng phạm vi chỉ định lĩnh vực thử nghiệm của Phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với Phòng thử nghiệm 1 của VinaCert tại Hà Nội. (Điều chỉnh mở rộng phạm vi chỉ định lĩnh vực thử nghiệm phân bón). (Quyết định số 2181/QĐ-BVTV-KH);

15. Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT điều chỉnh số hiệu phương pháp thử đối với chỉ tiêu định lượng vi khuẩn Salmonella ssp. Trong phân bón của Phòng thử nghiệm 1 Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert (Quyết định số 2923/QĐ-BVTV-KH).

16. Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế chỉ định Phòng thử nghiệm 1 của VinaCert là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Mã số Cơ sở kiểm nghiệm: 35/2018/BYT-KNTP (Quyết định số 338/QĐ-ATTP).

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/05/2016 " cấp lần 4"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 76
Tổng truy cập: 3909414