I. CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP

1. Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận VietGAP trong nuôi trồng thủy sản, mã số chỉ định: VietGAP-TS-13-08 (Quyết định số 759/QĐ-TCTS-NTTS ngày 21/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản);

2. Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert thực hiện chứng nhận lĩnh vực thức ăn thủy sản: - Thức ăn thủy sản. Phần 1: Thức ăn hỗn hợp. Ký hiệu: QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT. - Thức ăn thủy sản. Phần 2: Thức ăn bổ sung. Ký hiệu: QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT. - Thức ăn thủy sản. Phần 3: Thức ăn tươi, sống. Ký hiệu: QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT. (Quyết định số 695/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 25/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản). 

3. Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert thực hiện chứng nhận nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản (QCVN 01-190:2020/BNNPTNT) và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (QCVN 02-31-01:2019/BNNPTNT; QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT. (Quyết định số 381/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 29/7/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản). 

4. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là Tổ chức chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi. Mã số chỉ định: 01-0010-BNN (Quyết định số 88/QĐ-CN-TACN ngày 27/4/2020 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi).

5. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi theo QCVN 01-190:2020/BNNPTNT. (Quyết định số 129/QĐ-CN-TACN  ngày 12/6/2020 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi).

6. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận VietGAP chăn nuôi, mã số chỉ định: VietGAP-CN-12-01 (Quyết định 961/QĐ-CN-GSN ngày 12/12/2017 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi);

7. Cục Thú y – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert thực hiện việc chứng nhận sản phẩm thuốc thú y phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y - Yêu cầu chung, ký hiệu QCVN: 01 - 187: 2018/BNNPTNT (Quyết định số: 164/QĐ-TY-KH ngày 19/4/2019 của Cục trưởng Cục Thú y).

8. Cục Bảo vệ thực vật – Bộ NN&PTNT chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đối với Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert thực hiện việc chứng nhận sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với quy định tại QCVN 01-189:2019/BNNPTNT về chất lượng phân bón và QCVN 188:2018/BNNPTNT về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật, chứng nhận phân bón phương thức 5, 7; Chứng nhận thuốc bảo vệ thực vật phương thức 5. (Quyết định số 604/QĐ-BVTV ngày 01/4/2021 của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật);

9. Cục Bảo vệ Thực Vật – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón. Mã số: 01-0010-BNN (Quyết định số 1119/QĐ-BVTV-KH ngày 03/5/2018 của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật);

10. Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế chỉ định VinaCert là Tổ chức chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. (Quyết định số 363/QĐ-ATTP ngày 25/6/2020 của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm có hiệu lực từ ngày 25/6/2020 đến ngày 25/6/2023).

II. CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

1. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi xuất khẩu, nhập khẩu. (Quyết định số 149/QĐ-CN-TĂCN ngày 04/5/2019 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi);

2. Cục Bảo vệ Thực Vật – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật nhập khẩu thuộc diện phải kiểm dịch thực vật. (Quyết định số 1620/QĐ-BVTV-KH ngày 26/6/2019 Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật).

3. Cục Bảo vệ Thực Vật – Bộ NN&PTNT ủy quyền cho Công ty  Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu (Quyết định số 609/QĐ-BVTV-KH ngày 01/4/2021 của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật).

III. THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA

1. Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chỉ định Phòng thử nghiệm VinaCert tại Hà Nội thực hiện việc thử nghiệm lĩnh vực thức ăn thủy sản phục vụ quản lý nhà nước. (Quyết định số 265/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 05/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản)

2. Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chỉ định Phòng thử nghiệm VinaCert tại Hà Nội thực hiện việc thử nghiệm lĩnh vực thức ăn thủy sản phục vụ quản lý nhà nước. (Quyết định số 364/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 17/7/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản)

3. Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chỉ định Phòng thử nghiệm VinaCert tại TP. Hồ Chí Minh thực hiện việc thử nghiệm lĩnh vực thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi thủy sản (đối với các phép thử tại phụ lục kèm theo) phục vụ quản lý nhà nước. (Quyết định số 557/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 19/10/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản)

4. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định Phòng thử nghiệm 1 của VinaCert tại hà Nội là Phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi, mã số chỉ định: LAS-NN 01 (Quyết định số 744/QĐ-CN-TĂCN ngày 11/7/2017 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi).

5. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định Phòng thử nghiệm 1 của VinaCert tại hà Nội thực hiện thử nghiệm trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi. (Quyết định số 183/QĐ-CN-TĂCN ngày 10/7/2020 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi).

6. nuôi gia súc, gia cầm phục vụ quản lý nhà nước, mã số chỉ định: LAS-NN 47 (Quyết định số 214/QĐ-CN-TĂCN  ngày 29/7/2020 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi). 

7. Cục Chăn nuôi – BNN&PTNT bổ sung phạm chỉ dịnh Phòng thử nghiệm 3 của VinaCert tại TP. Hồ Chí Minh đối với các phép thử lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi (Quyết định số 77/QĐ-CN-TACN ngày 26/5/2021 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi).

8. Cục Bảo vệ thực vật – Bộ NN&PTNT thay đổi phạm vi chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đối với Trung tâm Phân tích và Giám định chất lượng hàng hóa VinaCert (VAIQ). Quyết định số 1603/QĐ-BVTV-KH ngày 09/9/2021 của Cục Bảo vệ thực vật có hiệu lực đến ngày 13/4/2022. 

9. Cục Bảo vệ thực vật – Bộ NN&PTNT thay đổi phạm vi chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón đối với Phòng thử nghiệm 1 tại Hà Nội thuộc Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert (Quyết định số 1605/QĐ-BVTV-KH ngày 09/9/2021 của Cục Bảo vệ thực vật có hiệu lực đến ngày 13/4/2022). 

10. Cục Thú y – Bộ NN&PTNT chỉ định Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert thực hiện việc thử nghiệm thuốc thú y, nguyên liệu thuốc thú y (Quyết định số 759/QĐ-TY-KH ngày 25/12/2019 của Cục trưởng Cục Thú y). 

11. Cục An toàn Thực phẩm – Bộ Y tế chỉ định VinaCert thực hiện kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Mã số: 35/2021/BYT-KNTP (Quyết định số 298/QĐ-ATTP ngày 31/8/2021 của Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm có hiệu lực kể từ ngày 31/8/2021 đến 31/8/2024).

12. Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản – Bộ NN&PTNT chỉ định Trung tâm Phân tích và Giám định chất lượng hàng hóa VinaCert thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước. Mã số cơ sở kiểm nghiệm: 034/2022/BNN-KNTP (Quyết định số 22/QĐ-QLCL của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản có hiệu lực từ ngày 19/1/2022 đến 19/1/2025).

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/05/2016 " cấp lần 4"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 20
Tổng truy cập: 8682103