I. CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP

1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa (Chi tiết theo Phụ lục kèm theo Giấy chứng nhận này). Số đăng ký: 44/CN-TĐC (Giấy chứng nhận số 1118/TĐC-HCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có hiệu lực đến ngày 13/9/2027).

2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa (theo TCVN 13528-1:2022; TCVN 6168:2022; Chứng nhận sản phẩm hàng hóa phù hợp các Quy chuẩn kỹ thuật). Số đăng ký: 44/CN-TĐC (Giấy chứng nhận số 2580/TĐC-HCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có hiệu lực đến ngày 13/9/2027).

3. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001/ISO 9001 và chứng nhận sản phẩm. Số đăng ký: 44/CN-TĐC (Giấy chứng nhận số 2599/TĐC-HCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có hiệu lực đến ngày 13/9/2027).

4. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận VinaCert "Đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực:

- Chứng nhận hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 14001/ ISO14001, TCVN  ISO 22000/ ISO 22000, HACCP/TCVN 5603, Fami-QS, GMP codex, JFS-C.

- Chứng nhận sản phẩm, hàng hóaSố đăng ký 44/CN-TĐC (Giấy chứng nhận số 3852/TĐC-HCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có hiệu lực đến ngày 13/9/2027). 

5. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KH&CN xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố năng lực thực hiện đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý theo TCVN ISO 9001/ISO 9001, TCVN ISO 2000/ISO 22000 và TCVN ISO/IEC 17065/ISO/IEC 17065 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định  VinaCert (Thông báo số 3222/TB-TĐC ngày 05/10/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký).

6. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chứng nhận VinaCert đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam về nông nghiệp hữu cơ đối với: Sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; Trồng trọt hữu cơ; Chăn nuôi hữu cơ; Sữa hữu cơ; Gạo hữu cơ; Chè hữu cơ.  Mã số ĐK: CN 20-19 BNN. (Giấy chứng nhận số 57/CN-TTPC của Cục trưởng Cục Chăn nuôi có hiệu lực đến ngày 07/5/2025).

7. Cục Thú y – Bộ NN&PTNT chứng nhận VinaCert đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với sản phẩm thuốc thú y phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y - Yêu cầu chung, ký hiệu QCVN: 01 - 187: 2018/BNNPTNT. Số đăng ký: CN 20-24 BNN (Giấy chứng nhận số: 148/GCN-TY-KH của Cục trưởng Cục Thú y có hiệu lực đến ngày 15/4/2029). 

II. THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA

1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội; Phòng thử nghiệm của VinaCert tại TP. Hồ Chí Minh; Trung tâm phân tích và Giám định chất lượng hàng hóa của VinaCert  (Trung tâm VAIQ) tại Cần Thơ đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa trong Phụ lục 1 kèm theo). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 574/TĐC-HCHQ ngày 22/2/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được cấp lần 9, có hiệu lực đến ngày 07/3/2027).

2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội; Phòng thử nghiệm của VinaCert tại TP. Hồ Chí Minh; Trung tâm phân tích và Giám định chất lượng hàng hóa của VinaCert (Trung tâm VAIQ) tại Cần Thơ đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa trong Phụ lục 1 kèm theo). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 633/TĐC-HCHQ ngày 27/2/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được cấp lần 10, có hiệu lực đến ngày 07/3/2027).

3. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội; Phòng thử nghiệm của VinaCert tại TP. Hồ Chí Minh; Trung tâm phân tích và Giám định chất lượng hàng hóa của VinaCert  (Trung tâm VAIQ) tại Cần Thơ đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa trong Phụ lục 1 kèm theo). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 1228/TĐC-HCHQ ngày 09/4/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được cấp lần thứ 11, có hiệu lực đến ngày 07/3/2027).

4. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội; Trung tâm phân tích và Giám định chất lượng hàng hóa của VinaCert  (Trung tâm VAIQ) tại TP. Cần Thơ đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa trong Phụ lục danh mục kèm theo). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 1654/TĐC-HCHQ ngày 13/5/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được cấp lần thứ 12, có hiệu lực đến ngày 07/3/2027).

5. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại TP. Hồ Chí Minh; Trung tâm phân tích và Giám định chất lượng hàng hóa của VinaCert  (Trung tâm VAIQ) tại Cần Thơ đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa trong Phụ lục danh mục kèm theo). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 1856/TĐC-HCHQ ngày 22/5/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được cấp lần thứ 13, có hiệu lực đến ngày 07/3/2027).

6. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại TP. Hồ Chí Minh; Trung tâm phân tích và Giám định chất lượng hàng hóa của VinaCert  (Trung tâm VAIQ) tại Cần Thơ đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa trong Phụ lục danh mục kèm theo). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 1990/TĐC-HCHQ ngày 31/5/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được cấp lần thứ 14, có hiệu lực đến ngày 07/3/2027).

7. Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế chứng nhận “Thực hành tốt phòng thí nghiệm” (GMP) cho Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định VinaCert. (Địa chỉ Phòng thử nghiệm: Tầng 3, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). (Quyết định số 458/QĐ-QLD của Cục trưởng Cục Quản lý Dược).

8. Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert đủ điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ kinh doanh dược: Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc. (Quyết định 4933/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế).

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/11/2022 " cấp lần 5"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 54
Tổng truy cập: 10828775