I. CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP

1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001/ISO 9001 và chứng nhận sản phẩm. Số đăng ký: 44/CN-TĐC (Giấy chứng nhận số 2599/TĐC-HCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có hiệu lực đến ngày 13/9/2027).

2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận VinaCert "Đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực:

- Chứng nhận hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 14001/ ISO14001, TCVN  ISO 22000/ ISO 22000, HACCP/TCVN 5603, Fami-QS, GMP codex, JFS-C.

- Chứng nhận sản phẩm, hàng hóaSố đăng ký 44/CN-TĐC (Giấy chứng nhận số 3852/TĐC-HCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có hiệu lực đến ngày 13/9/2027).

3. Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chứng nhận VinaCert đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn lĩnh vực thức ăn thủy sản. Số đăng ký: CN 20-19 BNN (Giấy chứng nhận số 2460/GCN-TCTS-KHCN&HTQT ngày 01/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản có hiệu lực đến 18/4/2024).

4. Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chứng nhận VinaCert đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực: Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Phần 1: Hóa chất, chế phẩm sinh học (Ký hiệu: QCVN 02-32-1:2019/BNPTNT). Số đăng ký CN20-19BNN (Giấy chứng nhận số 2823/GCN-TCTS-KHCN&HTQT ngày 17/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản có hiệu lực đến ngày 18/4/2024).

5. Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chứng nhận VinaCert đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực: Nông nghiệp hữu cơ. Phần 8: tôm hữu cơ (Ký hiệu: TCVN 11042-8:2018. Số đăng ký CN20-19 BNN (Giấy chứng nhận số 1340/GCN-TCTS-KHCN&HTQT ngày 10/7/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản. Giấy chứng nhận cấp lần 4, có hiệu lực đến 18/4/2024).

6. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chứng nhận VinaCert đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam về nông nghiệp hữu cơ đối với: Sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; Trồng trọt hữu cơ; Chăn nuôi hữu cơ; Sữa hữu cơ; Gạo hữu cơ; Chè hữu cơ.  Mã số ĐK: CN 20-19 BNN. (Giấy chứng nhận số 57/CN-TTPC của Cục trưởng Cục Chăn nuôi có hiệu lực đến ngày 07/5/2025).

7. Cục Thú y – Bộ NN&PTNT chứng nhận VinaCert đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với sản phẩm thuốc thú y phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y - Yêu cầu chung, ký hiệu QCVN: 01 - 187: 2018/BNNPTNT. Số đăng ký: CN 20-19 BNN (Giấy chứng nhận số: 31/GCN-TY-KH của Cục trưởng Cục Thú y có hiệu lực đến ngày 18/4/2024). 

II. THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA

1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội; Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Tp. Hồ Chí Minh; Trung tâm phân tích và Giám định chất lượng hàng hóa (VAIQ) của VinaCert tại Cần Thơ đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đa ngành lĩnh vực Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa trong phụ lục kèm theo). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 493/TĐC-HCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp lần 1, có hiệu lực đến ngày 07/3/2027).

2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội; Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Tp. Hồ Chí Minh; Trung tâm phân tích và Giám định chất lượng hàng hóa (VAIQ) của VinaCert tại Cần Thơ đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đa ngành lĩnh vực Hóa học, Sinh học và Dược (đối với các sản phẩm hàng hóa trong phụ lục kèm theo). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 1572/TĐC-HCHQ ngày 15/6/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được cấp lần 2, có hiệu lực đến ngày 07/3/2027).

3. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội; Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Tp. Hồ Chí Minh; Trung tâm phân tích và Giám định chất lượng hàng hóa (VAIQ) của VinaCert tại Cần Thơ đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đa ngành lĩnh vực Hóa học, Sinh học và Dược (đối với các sản phẩm hàng hóa trong phụ lục kèm theo). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 2109/TĐC-HCHQ ngày 02/8/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được cấp lần 3, có hiệu lực đến ngày 07/3/2027).

4. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội; Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Tp. Hồ Chí Minh; Trung tâm phân tích và Giám định chất lượng hàng hóa (VAIQ) của VinaCert tại Cần Thơ đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đa ngành lĩnh vực Hóa học, Sinh học và Dược (đối với các sản phẩm hàng hóa trong phụ lục kèm theo). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 2669/TĐC-HCHQ ngày 19/9/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được cấp lần 4, có hiệu lực đến ngày 07/3/2027).

5. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội; Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Tp. Hồ Chí Minh; Trung tâm phân tích và Giám định chất lượng hàng hóa (VAIQ) của VinaCert tại Cần Thơ đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa trong phụ lục kèm theo). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 755/TĐC-HCHQ ngày 24/03/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được cấp lần 5, có hiệu lực đến ngày 07/3/2027).

6. Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế chứng nhận “Thực hành tốt phòng thí nghiệm” (GMP) cho Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định VinaCert. (Địa chỉ Phòng thử nghiệm: Tầng 3, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). (Quyết định số 458/QĐ-QLD của Cục trưởng Cục Quản lý Dược).

7. Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert đủ điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ kinh doanh dược: Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc. (Quyết định 4933/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế).

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/11/2022 " cấp lần 5"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 38
Tổng truy cập: 9807699