I. CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP

1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận VinaCert đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn. Số đăng ký 44/CN-TĐC (Giấy chứng nhận số 1588/TĐC-HCHQ).

2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận VinaCert đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn. Số đăng ký 44/CN-TĐC (Giấy chứng nhận số 1618/TĐC-HCHQ).

3. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận VinaCert "Đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực hệ thống quản lý theo TCVN ISO 9001/ ISO 9001, TCVN ISO 22000/ ISO 22000 và sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn". Số đăng ký 44/CN-TĐC (Giấy chứng nhận số 176/TĐC-HCHQ)

4. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận VinaCert "Đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực hệ thống quản lý theo TCVN ISO 14001/ ISO14001. Số đăng ký 44/CN-TĐC. (Giấy chứng nhận số 1273/TĐC-HCHQ)

5. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận VinaCert "Đã đăng ký hoạt động chứng nhận trong lĩnh vực chứng nhận hệ thống quản lý theo FSSC 22000. Số đăng ký 44/CN-TĐC. (Giấy chứng nhận số 2270/TĐC-HCHQ)

6. Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chứng nhận VinaCert đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn lĩnh vực thức ăn thủy sản. Số đăng ký: CN 20-19 BNN (Giấy chứng nhận số 2460/GCN-TCTS-KHCN&HTQT).

7. Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chứng nhận VinaCert đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực: Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Phần 1: Hóa chất, chế phẩm sinh học (Ký hiệu: QCVN 02-32-1:2019/BNPTNT). Số đăng ký CN20-19BNN (Giấy chứng nhận số 2823/GCN-TCTS-KHCN&HTQT).

8. Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chứng nhận VinaCert đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực: Nông nghiệp hữu cơ. Phần 8: tôm hữu cơ (Ký hiệu: TCVN 11042-8:2018. Số đăng ký CN20-19 BNN (Giấy chứng nhận số 1340/GCN-TCTS-KHCN&HTQT).

9. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chứng nhận VinaCert đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam về nông nghiệp hữu cơ đối với: Sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; Trồng trọt hữu cơ; Chăn nuôi hữu cơ; Sữa hữu cơ; Gạo hữu cơ; Chè hữu cơ.  Mã số ĐK: CN 20-19 BNN. (Giấy chứng nhận số 57/CN-TTPC có hiệu lực từ ngày 07/5/2020).

10. Cục Thú y – Bộ NN&PTNT chứng nhận VinaCert đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với sản phẩm thuốc thú y phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y - Yêu cầu chung, ký hiệu QCVN: 01 - 187: 2018/BNNPTNT. Số đăng ký: CN 20-19 BNN (Giấy chứng nhận số: 31/GCN-TY-KH). 

II. THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA

1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đa ngành lĩnh vực Hóa học, Sinh học, Dược đối với Phòng thử nghiệm 1 tại Hà Nội. Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 3488/TĐC-HCHQ);

2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp Giấy chứng nhận các Trung tâm phân tích thử nghiệm của VinaCert đã đăng ký hoạt động thử nghiệm tổng hợp đa ngành lĩnh vực Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa). Số đăng ký: 16/TN-TĐC/L2 (Giấy chứng nhận số 1228/TĐC-HCHQ);

3. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học đối với Phòng thử nghiệm 1 tại Hà Nội và Phòng thử nghiệm 2 tại Tp. Hồ Chí Minh. Số đăng ký: 16/TN-TĐC/L3 (Giấy chứng nhận số 2237/TĐC-HCHQ);

4. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận Phòng thử nghiệm 1 tại Hà Nội đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa). Số đăng ký: 16/TN-TĐC/L4 (Giấy chứng nhận số: 2821/TĐC-HCHQ)

5. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận Phòng thử nghiệm 1 tại Hà Nội đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học, Dược (đối với các sản phẩm hàng hóa). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số: 275/TĐC-HCHQ)

6. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận Phòng thử nghiệm 1 tại Hà Nội đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học (đối với các sản phẩm hàng hóa). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số: 563/TĐC-HCHQ)

7. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận (lần 7) Trung tâm phân tích và Giám định chất lượng hàng hóa (VAIQ) của VinaCert tại Cần Thơ đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số: 673/TĐC-HCHQ).

8. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận (lần 8) Phòng thử nghiệm 3 tại Tp. Hồ Chí Minh đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số: 676/TĐC-HCHQ).

9. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận (lần 9) Phòng thử nghiệm 1 của VinaCert tại Hà Nội và Trung tâm phân tích và Giám định chất lượng hàng hóa (VAIQ) của VinaCert tại Cần Thơ đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số: 1406/TĐC-HCHQ). 

10. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận (lần 10) Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Tp. Hồ Chí Minh đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số: 1787/TĐC-HCHQ).

11. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận (lần 11) Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số: 2305/TĐC-HCHQ).

12. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận (lần 12) Trung tâm VAIQ của VinaCert tại Cần Thơ đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số: 2781/TĐC-HCHQ). 

13. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận Trung tâm Phân tích và Giám định chất lượng hàng hóa (VAIQ) của VinaCert tại Cần Thơ đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vựcHóa học (đối với các sản phẩm hàng hóa trong Phụ lục kèm theo). Số đăng ký 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 4020/TĐC-HCHQ)

14. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội và Phòng thử nghiệm của VinaCert tại TP Hồ Chí Minh đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vựcHóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa trong Phụ lục kèm theo). Số đăng ký 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 180/TĐC-HCHQ).

15. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vựcHóa học (đối với các sản phẩm hàng hóa trong Phụ lục kèm theo). Số đăng ký 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 795/TĐC-HCHQ).

16. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KHCN chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Trung tâm VAIQ đã đăng ký hoạt động thử nghiệm mở rộng trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học. Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 1031/TĐC-HCHQ cấp lần thứ 17, có hiệu lực từ ngày 10/4/2020 đến ngày 13/4/2022).

17. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KHCN chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội và Phòng thử nghiệm của VinaCert tại TP Hồ Chí Minh đã đăng ký hoạt động thử nghiệm mở rộng trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học. Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 1412/TĐC-HCHQ cấp lần thứ 18, có hiệu lực từ ngày 14/5/2020 đến ngày 13/4/2022).

18. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KHCN chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội, Phòng thử nghiệm của VinaCert tại TP Hồ Chí Minh và Trung tâm VAIQ đã đăng ký hoạt động thử nghiệm mở rộng trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học. Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 1778/TĐC-HCHQ cấp lần thứ 19, có hiệu lực từ ngày 12/6/2020 đến ngày 13/4/2022).

19. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KHCN chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội, Trung tâm VAIQ tại Cần Thơ, Phòng thử nghiệm 3 tại TP. Hồ Chí Minh đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học. Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 2205/TĐC-HCHQ cấp lần thứ 20, có hiệu lực từ ngày 14/7/2020 đến ngày 13/4/2022).

20. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KHCN chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội, Phòng thử nghiệm 3 tại TP. Hồ Chí Minh đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học, Dược. Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 2450/TĐC-HCHQ cấp lần thứ 21, có hiệu lực từ ngày 317/2020 đến ngày 13/4/2022).

21. Tổng cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực: Thức ăn thủy sản. Số đăng ký TN 12 -17 BNN (Giấy chứng nhận cấp lần 1, số 456/GCN-TCTS-KHCN&HTQT).

22. Tổng cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực: Thức ăn thủy sản. Số đăng ký TN 12 -17 BNN (Giấy chứng nhận cấp lần 2, số 47/GCN-TCTS-KHCN&HTQT).

23. Tổng cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chứng nhận Trung tâm Phân tích và Giám định Chất lượng hàng hóa VinaCert tại Cần Thơ (VAIQ) đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực thức ăn thủy sản. Số đăng ký TN 18 -18 BNN (Giấy chứng nhận số 503/GCN-TCTS-KHCN&HTQT).

24. Tổng cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Tp. Hồ Chí Minh đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực thức ăn thủy sản. Số đăng ký TN 19 -18 BNN (Giấy chứng nhận số 504/GCN-TCTS-KHCN&HTQT).

25. Tổng cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Tp. Hồ Chí Minh đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực: thức ăn thủy sản. Số đăng ký TN 19 -18 BNN (Giấy chứng nhận số 65/GCN-TCTS-KHCN&HTQT).

26. Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế chứng nhận “Thực hành tốt phòng thí nghiệm” (GMP) cho Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định VinaCert. (Địa chỉ Phòng thử nghiệm: Tầng 3, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). (Quyết định số 458/QĐ-QLD).

27. Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert đủ điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ kinh doanh dược: Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc. (Quyết định 4933/QĐ-BYT).

28. Cục Thú y - Bộ NN&PTNT cấp Giấy chứng nhận Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với lĩnh vực nguyên liệu thuốc thú y và thuốc thú y. Số đăng ký: TN 12-17 BNN (Giấy chứng nhận số 54/GCN-TY-KH).

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/05/2016 " cấp lần 4"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 44
Tổng truy cập: 7402313