I. CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP

1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận VinaCert "Đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực hệ thống quản lý theo TCVN ISO 9001/ ISO 9001, TCVN ISO 22000/ ISO 22000 và sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn". Số đăng ký 44/CN-TĐC (Giấy chứng nhận số 176/TĐC-HCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận VinaCert đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn. Số đăng ký 44/CN-TĐC (Giấy chứng nhận số 1588/TĐC-HCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

3. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận VinaCert "Đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực hệ thống quản lý theo TCVN ISO 14001/ ISO14001. Số đăng ký 44/CN-TĐC. (Giấy chứng nhận số 1273/TĐC-HCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

4. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận VinaCert đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn. Số đăng ký 44/CN-TĐC (Giấy chứng nhận số 1618/TĐC-HCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

5. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận VinaCert "Đã đăng ký hoạt động chứng nhận trong lĩnh vực chứng nhận hệ thống quản lý theo FSSC 22000. Số đăng ký 44/CN-TĐC. (Giấy chứng nhận số 2270/TĐC-HCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

6. Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chứng nhận VinaCert đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn lĩnh vực thức ăn thủy sản. Số đăng ký: CN 20-19 BNN (Giấy chứng nhận số 2460/GCN-TCTS-KHCN&HTQT ngày 01/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản có hiệu lực đến 18/4/2024).

7. Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chứng nhận VinaCert đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực: Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Phần 1: Hóa chất, chế phẩm sinh học (Ký hiệu: QCVN 02-32-1:2019/BNPTNT). Số đăng ký CN20-19BNN (Giấy chứng nhận số 2823/GCN-TCTS-KHCN&HTQT ngày 17/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản có hiệu lực đến ngày 18/4/2024).

8. Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chứng nhận VinaCert đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực: Nông nghiệp hữu cơ. Phần 8: tôm hữu cơ (Ký hiệu: TCVN 11042-8:2018. Số đăng ký CN20-19 BNN (Giấy chứng nhận số 1340/GCN-TCTS-KHCN&HTQT ngày 10/7/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản. Giấy chứng nhận cấp lần 4, có hiệu lực đến 18/4/2024).

9. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chứng nhận VinaCert đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam về nông nghiệp hữu cơ đối với: Sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; Trồng trọt hữu cơ; Chăn nuôi hữu cơ; Sữa hữu cơ; Gạo hữu cơ; Chè hữu cơ.  Mã số ĐK: CN 20-19 BNN. (Giấy chứng nhận số 57/CN-TTPC của Cục trưởng Cục Chăn nuôi có hiệu lực từ ngày 07/5/2020).

10. Cục Thú y – Bộ NN&PTNT chứng nhận VinaCert đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với sản phẩm thuốc thú y phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y - Yêu cầu chung, ký hiệu QCVN: 01 - 187: 2018/BNNPTNT. Số đăng ký: CN 20-19 BNN (Giấy chứng nhận số: 31/GCN-TY-KH của Cục trưởng Cục Thú y). 

II. THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA

1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Tp. Hồ Chí Minh đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đa ngành lĩnh vực Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa trong phụ lục kèm theo). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 782/TĐC-HCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng);

2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đa ngành lĩnh vực Hóa học, Sinh học, Dược đối với Phòng thử nghiệm 1 tại Hà Nội. Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 3488/TĐC-HCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng);

3. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp Giấy chứng nhận các Trung tâm phân tích thử nghiệm của VinaCert đã đăng ký hoạt động thử nghiệm tổng hợp đa ngành lĩnh vực Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa). Số đăng ký: 16/TN-TĐC/L2 (Giấy chứng nhận số 1228/TĐC-HCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng);

4. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học đối với Phòng thử nghiệm 1 tại Hà Nội và Phòng thử nghiệm 2 tại Tp. Hồ Chí Minh. Số đăng ký: 16/TN-TĐC/L3 (Giấy chứng nhận số 2237/TĐC-HCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng);

5. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận Phòng thử nghiệm 1 tại Hà Nội đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa). Số đăng ký: 16/TN-TĐC/L4 (Giấy chứng nhận số: 2821/TĐC-HCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng);

6. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận Phòng thử nghiệm 1 tại Hà Nội đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học, Dược (đối với các sản phẩm hàng hóa). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số: 275/TĐC-HCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng);

7. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận Phòng thử nghiệm 1 tại Hà Nội đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học (đối với các sản phẩm hàng hóa). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số: 563/TĐC-HCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng);

8. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận (lần 7) Trung tâm phân tích và Giám định chất lượng hàng hóa (VAIQ) của VinaCert tại Cần Thơ đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số: 673/TĐC-HCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

9. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận (lần 8) Phòng thử nghiệm 3 tại Tp. Hồ Chí Minh đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số: 676/TĐC-HCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

10. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận (lần 9) Phòng thử nghiệm 1 của VinaCert tại Hà Nội và Trung tâm phân tích và Giám định chất lượng hàng hóa (VAIQ) của VinaCert tại Cần Thơ đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số: 1406/TĐC-HCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng). 

11. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận (lần 10) Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Tp. Hồ Chí Minh đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số: 1787/TĐC-HCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

12. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận (lần 11) Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số: 2305/TĐC-HCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

13. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận (lần 12) Trung tâm VAIQ của VinaCert tại Cần Thơ đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số: 2781/TĐC-HCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng). 

14. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học (đối với các sản phẩm hàng hóa trong Phụ lục kèm theo). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận sô: 3517/TĐC-HCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (cấp lần thứ 13), có hiệu lực đến ngày 13/4/2022).

15. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận Trung tâm Phân tích và Giám định chất lượng hàng hóa (VAIQ) của VinaCert tại Cần Thơ đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vựcHóa học (đối với các sản phẩm hàng hóa trong Phụ lục kèm theo). Số đăng ký 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 4020/TĐC-HCHQ ngày 11/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (cấp lần thứ 14), có hiệu lực đến ngày 13/4/2022)

16. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội và Phòng thử nghiệm của VinaCert tại TP Hồ Chí Minh đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vựcHóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa trong Phụ lục kèm theo). Số đăng ký 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 180/TĐC-HCHQ ngày 17/1/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp lần thứ 15, có hiệu lực đến ngày 13/4/2022).

17. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vựcHóa học (đối với các sản phẩm hàng hóa trong Phụ lục kèm theo). Số đăng ký 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 795/TĐC-HCHQ ngày 19/3/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp lần thứ 16, có hiệu lực đến ngày 13/4/2022).

18. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KHCN chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Trung tâm VAIQ đã đăng ký hoạt động thử nghiệm mở rộng trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học. Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 1031/TĐC-HCHQ ngày 10/4/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp lần thứ 17, có hiệu lực đến ngày 13/4/2022).

19. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KHCN chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội và Phòng thử nghiệm của VinaCert tại TP Hồ Chí Minh đã đăng ký hoạt động thử nghiệm mở rộng trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học. Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 1412/TĐC-HCHQ ngày 14/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp lần thứ 18, có hiệu lực đến ngày 13/4/2022).

20. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KHCN chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội, Phòng thử nghiệm của VinaCert tại TP Hồ Chí Minh và Trung tâm VAIQ đã đăng ký hoạt động thử nghiệm mở rộng trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học. Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 1778/TĐC-HCHQ ngày 12/6/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp lần thứ 19, có hiệu lực đến ngày 13/4/2022).

21. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KHCN chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội, Trung tâm VAIQ tại Cần Thơ, Phòng thử nghiệm 3 tại TP. Hồ Chí Minh đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học. Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 2205/TĐC-HCHQ ngày 14/7/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp lần thứ 20, có hiệu lực đến ngày 13/4/2022).

22. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KHCN chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội, Phòng thử nghiệm 3 tại TP. Hồ Chí Minh đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học, Dược. Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 2450/TĐC-HCHQ ngày 31/7/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp lần thứ 21, có hiệu lực đến ngày 13/4/2022).

23. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KHCN chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội; Phòng thử nghiệm 3 tại TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm VAIQ tại Cần Thơ đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa trong Phụ lục danh mục kèm theo). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 3195/TĐC-HCHQ ngày 28/9/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp lần thứ 22, có hiệu lực đến ngày 13/4/2022).

24. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KHCN chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội; Trung tâm VAIQ tại Cần Thơ đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa trong Phụ lục danh mục kèm theo)Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 3677/TĐC-HCHQ ngày 06/11/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp lần thứ 23, có hiệu lực từ ngày 06/11/2020 đến ngày 13/4/2022).

25. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KHCN chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội; Trung tâm VAIQ tại Cần Thơ; Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Tp. Hồ Chí Minh đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học, Dược (đối với các sản phẩm hàng hóa trong Phụ lục danh mục kèm theo)Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 4441/TĐC-HCHQ ngày 25/12/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp lần thứ 24 có hiệu lực đến ngày 13/4/2022).

26. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KHCN chứng nhận Phòng thử nghiệm 1 của VinaCert tại Hà Nội; Trung tâm VAIQ tại Cần Thơ và Phòng thử nghiệm 3 tại TP. Hồ Chí Minh đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa trong Phụ lục danh mục kèm theo). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 801/TĐC-HCHQ ngày 23/3/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp lần thứ 25, có hiệu lực đến ngày 13/4/2022).

27. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KHCN chứng nhận: Phòng thử nghiệm 1 của VinaCert tại Hà Nội; Trung tâm VAIQ tại Cần Thơ và Phòng thử nghiệm 3 tại TP. Hồ Chí Minh đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa trong Phụ lục danh mục kèm theo). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 1266/TĐC-HCHQ ngày 04/5/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp lần thứ 26, có hiệu lực đến ngày 13/4/2022).

28. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KHCN chứng nhận: Phòng thử nghiệm 1 của VinaCert tại Hà Nội; Trung tâm VAIQ tại Cần Thơ và Phòng thử nghiệm 3 tại TP. Hồ Chí Minh đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa trong Phụ lục danh mục kèm theo)Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 1759/TĐC-HCHQ ngày 09/6/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp lần thứ 27, có hiệu lực đến ngày 13/4/2022). 

29. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KHCN chứng nhận: Phòng thử nghiệm 1 của VinaCert tại Hà Nội; Trung tâm VAIQ tại Cần Thơ đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa trong Phụ lục danh mục kèm theo)Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 2355/TĐC-HCHQ ngày 27/7/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp lần thứ 28, có hiệu lực đến ngày 13/4/2022).

30. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KH&CN chứng nhận: Phòng thử nghiệm 1 của VinaCert tại Hà Nội; Trung tâm VAIQ tại Cần Thơ và Phòng thử nghiệm 3 tại TP. Hồ Chí Minh đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm hàng hóa trong Phụ lục danh mục kèm theo). Số đăng ký: 16/TN-TĐC (Giấy chứng nhận số 2786/TĐC-HCHQ ngày 17/9/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp lần thứ 29, có hiệu lực đến ngày 13/4/2022).

31. Tổng cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực: Thức ăn thủy sản. Số đăng ký TN 12 -17 BNN (Giấy chứng nhận số 456/GCN-TCTS-KHCN&HTQT ngày 09/2/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (cấp lần 1), có hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký).

32. Tổng cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Hà Nội đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực: Thức ăn thủy sản. Số đăng ký TN 12 -17 BNN (Giấy chứng nhận số 47/GCN-TCTS-KHCN&HTQT ngày 08/1/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (cấp lần 2), có hiệu lực đến ngày 08/2/2023).

33. Tổng cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chứng nhận Trung tâm Phân tích và Giám định Chất lượng hàng hóa VinaCert tại Cần Thơ (VAIQ) đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực thức ăn thủy sản. Số đăng ký TN 18 -18 BNN (Giấy chứng nhận số 503/GCN-TCTS-KHCN&HTQT ngày 12/2/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản. Giấy chứng nhận có hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký).

34. Tổng cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Tp. Hồ Chí Minh đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực thức ăn thủy sản. Số đăng ký TN 19 -18 BNN (Giấy chứng nhận số 504/GCN-TCTS-KHCN&HTQT ngày 12/2/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản. Giấy chứng nhận có hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký).

35. Tổng cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chứng nhận Phòng thử nghiệm của VinaCert tại Tp. Hồ Chí Minh đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực: thức ăn thủy sản. Số đăng ký TN 19 -18 BNN (Giấy chứng nhận số 65/GCN-TCTS-KHCN&HTQT ngày 10/1/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản. Giấy chứng nhận cấp lần 2, có hiệu lực đến 11/2/2023).

36. Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế chứng nhận “Thực hành tốt phòng thí nghiệm” (GMP) cho Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định VinaCert. (Địa chỉ Phòng thử nghiệm: Tầng 3, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). (Quyết định số 458/QĐ-QLD của Cục trưởng Cục Quản lý Dược).

37. Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert đủ điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ kinh doanh dược: Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc. (Quyết định 4933/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế).

38. Cục Thú y - Bộ NN&PTNT cấp Giấy chứng nhận Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với lĩnh vực nguyên liệu thuốc thú y và thuốc thú y. Số đăng ký: TN 12-17 BNN (Giấy chứng nhận số 54/GCN-TY-KH của Cục trưởng Cục Thú Y).

 

 

 

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/05/2016 " cấp lần 4"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 43
Tổng truy cập: 8592528