Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ Phần Chứng nhận và Giám định VinaCert được mô tả như sau: 

Giải thích từ viết tắt: 

COB

:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

HĐCV

:

Hội đồng Cố vấn

TN1, TN3

:

Phòng Thử nghiệm 1, 3

Ban Giám đốc : Ban Giám đốc

VAIQ

:

Trung tâm Phân tích

VP

:

Văn phòng

QA/TS

:

Ban đảm bảo chất lượng

P.TC

:

Phòng Tài chính

CGT

:

Chuyên gia trưởng

FSI

:

Viện An toàn thực phẩm

CN.SG

:

Chi nhánh Sài Gòn

CN.ĐN

:

Chi nhánh Đà Nẵng

CN.HP

:

Chi nhánh Hải Phòng

CN.CT

:

Chi nhánh Cần Thơ

P.GĐ

:

Phòng Giám Định

 P. NC & PT

 :

 Phòng Nghiên cứu & Phát triển

Chủ tịch Hội đồng Quản trị (COB)

Là người đại diện theo pháp luật của VinaCert, chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động của Công ty, ủy quyền cho các cá nhân chịu trách nhiệm các công việc cụ thể.

COB chịu trách nhiệm:

- Đảm bảo nguồn lực cho hoạt động của VinaCert;

- Tạo khối đoàn kết thống nhất hành động trong toàn Công ty;

- Đảm bảo truyền đạt tới toàn bộ tổ chức tầm quan trọng của việc thoả mãn các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu của luật định;

- Bổ nhiệm các Giám đốc theo đề nghị của Tổng Giám đốc;

- Xây dựng chiến lược phát triển Công ty; Phê duyệt các dự án đầu tư.

Hội đồng Cố vấn (HĐCV)

- Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, chịu trách nhiệm phổ biến văn bản quy phạm pháp luật tới mọi thành viên Công ty có liên quan;

- Xây dựng mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành;

- Tạo mối quan hệ về chuyên môn và duy trì mạng lưới chuyên gia bên ngoài của Công ty;

- Tham gia đảm bảo tính công bằng, khách quan trong đánh giá chứng nhận;

Hỗ trợ chuyên môn cho các bộ phận phòng ban trong Công ty.

Tổng Giám đốc VinaCert

Tổng Giám đốc điều hành mọi hoạt động của Công ty, Tổng Giám đốc do Chủ tịch Hội đồng Quản trị bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về mọi quyết định của mình.

TGĐ có quyền hạn:

- Điều hành mọi hoạt động của Công ty, đảm bảo vận hành các nguồn lực có hiệu quả;

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động, định biên nhân sự, cơ cấu tổ chức, kế hoạch ngân sách của các khối, bộ phận, các Chi nhánh của Công ty;

- Bổ nhiệm các Trưởng phòng ban theo đề nghị của các Giám đốc;

- Phê duyệt lương, thưởng hoàn thành nhiệm vụ của các bộ phận chưa được uỷ quyền trong quy chế này;

- Đảm bảo rằng các quá trình và thủ tục cần thiết của hệ thống quản lý được thiết lập, thực hiện và duy trì; Phê duyệt sổ tay chất lượng và các tài liệu tương đương;

- Phê duyệt các hợp đồng kinh doanh dịch vụ toàn Công ty;

- Điều hành kinh doanh và phát triển thị trường; Phân định tiếp cận thị trường theo khu vực, lĩnh vực cho phòng Kinh doanh/Chi nhánh thực hiện chức năng kinh doanh;

- Phê duyệt các chính sách khách hàng theo từng sản phẩm dịch vụ của Công ty.

- Trực tiếp quản lý, điều hành: Văn phòng, phòng Tài chính, phòng Kinh doanh, các Chi nhánh, Viện ATTP và Trung tâm Phân tích & Giám định hàng hoá;

- Thực hiện các công việc khác do COB giao.

Giám đốc Thử nghiệm - Ban Giám đốc

Giám đốc Thử nghiệm do Chủ tịch Hội đồng Quản trị bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về quyết định của mình trong phạm vi công việc được phân cấp và ủy quyền.

Chức năng của Giám đốc Thử nghiệm:

- Quản lý, điều hành toàn diện hoạt động cung cấp dịch vụ thử nghiệm của Công ty;

- Xây dựng thương hiệu thử nghiệm của VinaCert trên thị trường trong nước và Quốc tế;

- Đầu mối phối hợp với các khối khác nhằm thực hiện các mục tiêu của Công ty;

- Hoạch định, tổ chức và phát triển khối thử nghiệm theo định hướng của Công ty.

Giám đốc Giám định - Ban Giám đốc

Giám đốc Giám định do Chủ tịch Hội đồng Quản trị bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về quyết định của mình trong phạm vi công việc được phân cấp và ủy quyền.

Chức năng của Giám đốc Giám định:

- Quản lý, điều hành toàn diện hoạt động cung cấp dịch vụ giám định, dịch vụ đánh giá sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi xuất nhập khẩu (TACNXNK);

- Đảm bảo hoạt động đánh giá sự phù hợp chất lượng thực ăn chăn nuôi xuất/nhập khẩu tuân thủ các quy định của Pháp Luật;

- Đảm nhận vai trò đại diện lãnh đạo của hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 17020;

- Thúc đẩy dịch vụ Giám định của VinaCert ngày các phát triển.

Giám đốc Chứng nhận - Ban Giám đốc

Giám đốc Chứng nhận do Chủ tịch Hội đồng Quản trị bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về quyết định của mình trong phạm vi công việc được phân cấp và ủy quyền.

Chức năng của Giám đốc Chứng nhận:

- Quản lý, điều hành toàn diện hoạt động cung cấp dịch vụ chứng nhận của Công ty;

- Duy trì hiệu lực các hệ thống quản lý ISO/IEC 17021; ISO/IEC 17065; ISO/TS 22003;

- Quản lý hoạt động của chuyên gia đánh giá;

- Nâng cao chất lượng dịch vụ chứng nhận, đưa VinaCert là tổ chức chứng nhận tầm khu vực ASEAN.

Văn phòng (VP)

Văn phòng có Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc trong phạm vi công việc được phân công và ủy quyền. Chánh Văn phòng do Tổng Giám đốc lựa chọn và bổ nhiệm. Văn phòng có thể có Phó Chánh Văn phòng giúp việc cho Chánh Văn phòng.

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng:

- Là đầu mối tiếp nhận thông tin cho Tổng Giám đốc để điều hành Công ty. Đảm bảo các nguồn lực cần thiết để các hoạt động của Công ty được thông suốt, hiệu quả;

- Giúp việc cho TGĐ trong công tác soạn thảo và ban hành các văn bản; Ghi và lưu biên bản những phiên họp tập thể của Công ty để theo dõi, đôn đốc thực hiện;

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc về chính sách nhân sự. Hoạch định nguồn lực nhân sự theo định hướng phát triển của Công ty;

- Chủ trì hoạt động quản trị nhân sự: Đảm bảo nguồn nhân lực cho các hoạt động của Công ty; Quản lý tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu đúng thời gian và đảm bảo chất lượng phù hợp với vị trí công việc theo quy trình tuyển dụng; Là đầu mối tổng hợp và xây dựng khung năng lực nhân sự, xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPIs phù hợp với mục tiêu phát triển của các bộ phận; Lập kế hoạch đào tạo, thực hiện đào tạo và đánh giá sau đào tạo cho toàn bộ các bộ phận của Công ty theo quy định; Chủ trì, phối hợp với các bộ phận quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực với điều kiện thực tế;

- Quản lý hồ sơ nhân sự và công tác bảo hiểm toàn Công ty; Cập nhật danh sách nhân viên toàn Công ty, chuyển cho mọi thành viên khi có sự thay đổi; Tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên Công ty;

- Chịu trách nhiệm về pháp chế của Công ty với các bên liên quan; Quản lý, cập nhật hồ sơ năng lực của Công ty;

- Đảm bảo hệ thống trao đổi thông tin nội bộ trong toàn Công ty luôn được thông suốt;

- Quản trị mạng và hệ thống máy chủ Công ty; Quản trị phần mềm quản lý công việc; Quản trị thông tin trên các Web;

- Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, Đầu mối cung cấp thông tin cho khách hàng và các cơ quan có liên quan;

- Đầu mối thu thập và quản lý các thông tin trong và ngoài Công ty liên quan đến toàn bộ các hoạt động của VinaCert. Chủ trì giải quyết khiếu nại, phàn nàn của khách hàng (trừ các khiếu nại về dịch vụ thử nghiệm);

- Quản lý công tác văn thư, lưu trữ; Tiếp nhận, phát hành và lưu trữ tài liệu đi - đến theo quy trình;

- Quản trị tài liệu: Dịch thuật tài liệu ngoài, tài liệu nội bộ; Quản lý thư viện điện tử tài liệu phần mềm toàn Công ty; Quản trị thư viện tài liệu;

- Thực hiện các hoạt động truyền thông: Quản lý công cụ truyền thông, thiết kế, demo cho các hoạt động web; Tổ chức các Hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu Công ty; Thực hiện truyền thông nội bộ;

- Thực hiện công tác quản trị hành chính, quản lý, sử dụng và hướng dẫn sử dụng cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc (trừ các máy móc, trang thiết bị thử nghiệm). Bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hành chính cho hoạt động tại Trụ sở chính. Quản lý nhà công vụ;

- Mua sắm các trang thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ các phòng/ban;

- Tổ chức hậu cần tiếp khách, hội họp, hội nghị, đào tạo…;

- Quản lý, điều hành xe đưa, đón nhân viên, khách theo yêu cầu công việc của Công ty; Tổ chức các cuộc đánh giá thuộc khu vực do Văn phòng quản lý (khu vực I).

Phòng Tài chính

Phòng Tài chính có Trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng Công ty chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc trong phạm vi công việc được phân công và ủy quyền. Trưởng phòng Tài chính do Tổng Giám đốc lựa chọn và bổ nhiệm.

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài chính:

- Đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt động của Công ty;

- Kiểm soát công nợ, quản lý quỹ;

- Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ;

- Tổng hợp và thanh toán lương, thưởng hoàn thành nhiệm vụ;

- Lập hồ sơ thanh toán cho khách hàng nội bộ và đối tác;

- Chuyển chứng chỉ, kết quả thử nghiệm cho khách hàng sau khi đối chiếu công nợ;

- Giao dịch ngân hàng, cơ quan thuế;

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế.

Phòng Chứng nhận

Phòng Chứng nhận có Trưởng phòng Chứng nhận chịu trách nhiệm trước Giám đốc Chứng nhận trong phạm vi công việc được phân công và ủy quyền. Trưởng phòng Chứng nhận do Tổng Giám đốc bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Chứng nhận. Phòng Chứng nhận có thể có một số Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng Chứng nhận.

Chức năng và nhiệm vụ của phòng Chứng nhận:

- Duy trì hiệu lực các hệ thống quản lý liên quan tới chứng nhận;

- Tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát các hoạt động đánh giá, chứng nhận theo quy trình đã thiết lập;

- Quản lý hoạt động tác nghiệp của chuyên gia đánh giá;

- Chủ trì tổ chức triển khai các chương trình đánh giá theo quy trình tương ứng;

- Thẩm tra các hồ sơ đánh giá chứng nhận trước khi trình Giám đốc Chứng nhận phê duyệt;

- Thẩm tra hồ sơ chứng nhận hợp quy thực phẩm trình Viện trưởng FSI phê duyệt;

- Chủ trì xây dựng, thẩm tra các tài liệu chứng nhận trước khi ban hành;

- Cập nhật dữ liệu khách hàng sau mỗi đợt đánh giá;

- Lập yêu cầu tổ chức cuộc đánh giá chuyển Văn phòng, các Chi nhánh thực hiện;

- Lập báo cáo tình hình chứng nhận trong từng lĩnh vực cho các cơ quan quản lý định kỳ hoặc đột xuất;

- Chủ trì hoạt động đào tạo năng lực nhân viên phòng Chứng nhận (lập kế hoạch, tổ chức đào tạo, đánh giá sau đào tạo).

Phòng Kinh doanh

Phòng Kinh doanh có Trưởng phòng Kinh doanh chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc trong phạm vi công việc được phân công và uỷ quyền. Trưởng phòng Kinh doanh do Tổng Giám đốc lựa chọn và bổ nhiệm.

Chức năng và nhiệm vụ của phòng Kinh doanh:

- Tìm kiếm khách hàng hàng sử dụng các lĩnh vực dịch vụ kinh doanh của Công ty thuộc khu vực I (từ Hà Tĩnh trở ra);

- Đàm phán, thỏa thuận hợp đồng cung cấp dịch vụ tới khách hàng đã tìm kiếm được;

- Hướng dẫn khách hàng hoàn thiện các đề nghị chứng nhận, yêu cầu thử nghiệm và chuyển toàn bộ hồ sơ tới các bộ phận có liên quan để cung cấp dịch vụ cho khách hàng;

- Tiếp nhận các thông tin phản hồi từ khách hàng;

- Tổ chức trao chứng chỉ cho khách hàng (nếu cần).

Phòng Nghiên cứu và Phát triển.

Chức năng : 

- Triển khai nghiên cứu, phát triển các dịch vụ mới theo định hướng phát triển của Công ty.

Nhiệm vụ :

 - Đề xuất kế hoạch tổ chức triển khai, xây dựng và  phát triển dịch vụ mới của Công ty, bao gồm cả Thử nghiệm.

 
Phòng Thử nghiệm 1,3

Phòng Thử nghiệm có Trưởng phòng Thử nghiệm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Thử nghiệm về các công việc được mô tả trong sổ tay ISO 17025. Trưởng phòng Thử nghiệm do Tổng Giám đốc bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Thử nghiệm. Phòng Thử nghiệm có Phó trưởng phòng Thử nghiệm giúp việc cho Trưởng phòng Thử nghiệm.

Chức năng và nhiệm vụ của phòng Thử nghiệm:

- Thực hiện nghiệp vụ phân tích thử nghiệm mẫu;

- Duy trì hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17025;

- Phát triển kỹ thuật thử nghiệm chuyên sâu và mở rộng theo yêu cầu định hướng chiến lược chung của Công ty.

Ban Đảm bảo chất lượng (QA/TS)

Ban Đảm bảo chất lượng có Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Giám đốc Thử nghiệm về các công việc được mô tả trong sổ tay ISO 17025. Trưởng ban Đảm bảo chất lượng do Tổng Giám đốc bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Thử nghiệm.

Chức năng và nhiệm vụ của Ban QA:

- Đảm bảo hệ thống quản lý của các phòng Thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 và các yêu cầu luật định, công nhận, chỉ định;

- Chủ trì tổ chức và tham gia các cuộc đánh giá chất lượng;

- Xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình (QC) cho các phòng Thử nghiệm;

- Hoạch định và triển khai chương trình bảo trì bảo dưỡng thiết bị (phòng ngừa).

Phòng Giám định

Phòng Giám định có Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Giám định về các công việc được phân công và uỷ quyền. Trưởng phòng Giám định do Tổng Giám đốc bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Giám định. Phòng Giám định có thể có một số Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng.

Chức năng và nhiệm vụ của phòng Giám định:

- Thực hiện nghiệp vụ đánh giá sự phù hợp chất lượng TĂCN xuất khẩu, nhập khẩu;

- Tiếp nhận và triển khai dịch vụ giám định hàng hóa xuất nhập khẩu theo yêu cầu khách hàng;

- Hướng dẫn nghiệp vụ cho các Chi nhánh có hoạt động;

- Tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo cơ quan chức năng theo quy định;

- Theo dõi công nợ giám định, kiểm tra.

Viện An toàn thực phẩm

Viện An toàn thực phẩm có Viện trưởng chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Viện theo Điều lệ thành lập trước COB. Viện trưởng do COB lựa chọn và bổ nhiệm. Viện An toàn thực phẩm có một số phó Viện trưởng chịu trách nhiệm giúp việc cho Viện trưởng. Viện An toàn thực phẩm có cơ cấu tổ chức riêng để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ sau:

Chức năng và nhiệm vụ của FSI:

- Quản lý, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về an toàn thực phẩm;

- Chủ trì cung cấp dịch vụ chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm;

- Trao đổi thông tin khoa học công nghệ; Hợp tác trong nước và quốc tế về an toàn thực phẩm;

- Sản xuất thử nghiệm các thực phẩm là kết quả của quá trình nghiên cứu;

- Tổ chức chức nghiên cứu phát triển dịch vụ khác của Công ty;

- Cung cấp các thông tin về tiêu chuẩn chất lượng cho toàn bộ Công ty và các đối tác liên quan.

Trung tâm Phân tích

Trung tâm Phân tích có Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Trung tâm theo Điều lệ thành lập trước TGĐ. Giám đốc Trung tâm do TGĐ lựa chọn và bổ nhiệm. Trung tâm có một số phó Phó giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm giúp việc cho Giám đốc Trung tâm. Trung tâm Phân tích có cơ cấu tổ chức riêng để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ sau:

Chức năng và nhiệm vụ Trung tâm phân tích:

- Tổ chức triển khai các hoạt động thử nghiệm đặc thù, theo chỉ đạo của TGĐ;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động thử nghiệm tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 17025;

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về các hoạt động phân tích và giám định.

Các Trợ lý

Phụ thuộc vào nhu cầu phát triển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị lựa chọn và bổ nhiệm các trợ lý cho từng lĩnh vực.

Chức năng và nhiệm vụ của các Trợ lý:

- Trợ lý cho COB để thực hiện các chức năng của Hội đồng Quản trị;

- Tham mưu cho COB thiết lập các chính sách về từng chuyên môn cụ thể nhằm xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Chi nhánh Hải Phòng

Chi nhánh Hải Phòng có Giám đốc Chi nhánh chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các công việc được phân công và uỷ quyền. Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng do Chủ tịch Hội đồng Quản trị bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng Giám đốc. Chi nhánh Hải Phòng có Phó giám đốc Chi nhánh giúp việc cho Giám đốc Chi nhánh. Phó giám đốc Chi nhánh do Tổng Giám đốc bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Chi nhánh.

Chức năng và nhiệm vụ của Chi nhánh Hải Phòng:

- Thực hiện nghiệp vụ đánh giá sự phù hợp chất lượng TACNXNK khu vực Hải Phòng;

- Tiếp nhận và triển khai dịch vụ giám định hàng hóa xuất nhập khẩu hàng hoá theo yêu cầu khách hàng;

- Tổng hợp kết quả đánh giá sự phù hợp chất lượng TACNXNK báo cáo Trưởng phòng Giám định;  

- Theo dõi công nợ phát sinh tại Chi nhánh;

- Đảm bảo vệ sinh, an ninh trật tự, môi trường làm việc …của Chi nhánh.

Chi nhánh Đà Nẵng

Chi nhánh Đà Nẵng có Giám đốc Chi nhánh chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các công việc được phân công và uỷ quyền. Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng do Chủ tịch Hội đồng Quản trị bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng Giám đốc.

Chức năng và nhiệm vụ Chi nhánh Đà Nẵng:

- Đại diện cho Công ty ở khu vực miền Trung (từ Hà Tĩnh đến hết Ninh Thuận và các tỉnh Tây Nguyên), chịu trách nhiệm thi hành các công việc chuyên môn nghiệp vụ và sự điều phối theo ngành dọc của các phòng chuyên môn;

- Thực hiện nghiệp vụ đánh giá sự phù hợp chất lượng TACNXNK khu vực Đà Nẵng;

- Tiếp nhận và triển khai dịch vụ giám định hàng hóa xuất nhập khẩu hàng hoá theo yêu cầu khách hàng;

- Tổng hợp kết quả đánh giá sự phù hợp chất lượng TACNXNK báo cáo Trưởng phòng Giám định;

- Theo dõi công nợ phát sinh tại Chi nhánh;

- Thực hiện các nghiệp vụ PR, marketing, chăm sóc khách hàng khu vực miền Trung trực thuộc sự quản lý chuyên môn các bộ phận;

- Tổ chức hậu cần tiếp khách, hội họp, hội nghị, đào tạo tại Chi nhánh;

- Tổ chức các cuộc đánh giá theo yêu cầu của phòng Chứng nhận;

- Đảm bảo vệ sinh, an ninh trật tự, môi trường làm việc …của Chi nhánh.

Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh

Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh có Giám đốc Chi nhánh chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các công việc được phân công và uỷ quyền. Giám đốc Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh do Chủ tịch Hội đồng Quản trị bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng Giám đốc. Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh có Phó giám đốc Chi nhánh giúp việc cho Giám đốc Chi nhánh. Phó giám đốc Chi nhánh do Tổng Giám đốc bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Chi nhánh.

Chức năng và nhiệm vụ của Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh:

- Đại diện cho Công ty ở khu vực miền Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ, bao gồm cả Bình Phước và Lâm Đồng và các tỉnh phía bắc sông Tiền. Chịu trách nhiệm thi hành các công việc chuyên môn nghiệp vụ và sự điều phối theo ngành dọc của các phòng chuyên môn;

- Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng hàng sử dụng các lĩnh vực dịch vụ kinh doanh Công ty thuộc khu vực II (từ Quảng Bình trở vào);

- Đàm phán, thỏa thuận hợp đồng cung cấp dịch vụ tới khách hàng đã tìm kiếm được;

- Hướng dẫn khách hàng hoàn thiện các đề nghị chứng nhận, yêu cầu thử nghiệm và chuyển toàn bộ hồ sơ tới các bộ phận có liên quan để cung cấp dịch vụ cho khách hàng;

- Tiếp nhận các thông tin phản hồi từ khách hàng;

- Tổ chức trao chứng chỉ cho khách hàng (nếu cần);

- Thực hiện nghiệp vụ đánh giá sự phù hợp chất lượng TACNXNK, giám định chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu khu vực phía nam;

- Tổng hợp kết quả hoạt động, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Trưởng phòng chuyên môn theo quy định;

- Bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hành chính tại Chi nhánh hoạt động thông suốt; Thực hiện công tác quản trị hành chính, quản lý, sử dụng và hướng dẫn sử dụng cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc (trừ các máy móc, trang thiết bị thử nghiệm);

- Mua sắm các trang thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ Phòng Thử nghiệm 3 và Chi nhánh;

- Tổ chức hậu cần tiếp khách, hội họp, hội nghị, đào tạo tại Chi nhánh;

- Tổ chức các cuộc đánh giá theo yêu cầu của phòng Chứng nhận;

- Đảm bảo vệ sinh, an ninh trật tự, môi trường làm việc,... của Chi nhánh;

- Quản lý hành chính nhân sự làm việc tại Chi nhánh; Kiểm soát việc nhân viên tuân thủ nội quy, quy chế lao động của Công ty;

- Theo dõi công nợ các dịch vụ phát sinh tại Chi nhánh;

Chi nhánh Cần Thơ

Chi nhánh Cần Thơ có Giám đốc Chi nhánh chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các công việc được phân công và uỷ quyền. Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng Giám đốc.

Chức năng và nhiệm vụ của Chi nhánh Cần Thơ:

- Thực hiện công tác quản trị hành chính, quản lý, sử dụng và hướng dẫn sử dụng cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc (trừ các máy móc, trang thiết bị thử nghiệm);

-  Bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hành chính cho hoạt động Chi nhánh;

-  Mua sắm các trang thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ Phòng Thử nghiệm 2;

- Tổ chức hậu cần tiếp khách, hội họp, hội nghị, đào tạo tại Chi nhánh;

-  Đảm bảo vệ sinh, môi trường làm việc…của Chi nhánh;

Chuyên gia trưởng.

- Chuyên gia trưởng là chức danh chuyên môn do Giám đốc Chứng nhận lựa chọn. Chuyên gia trưởng có nhiệm vụ đào tạo các chuyên gia và giám sát hoạt động của chuyên gia đánh giá trên hiện trường. 

- Định kỳ, Chuyên gia trưởng có trách nhiệm đánh giá chuyên gia, đề xuất mở code và phê duyệt cấp chuyên gia để Giám đốc Chứng nhận phê duyệt.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/05/2016 " cấp lần 4"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 71
Tổng truy cập: 3763270